Zombie Knight

Zombie Knight

Tên khác: Thợ Săn Cương Thi
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 08/04/2016

 
 

Một thánh kỵ sĩ bị biến thành nửa người nửa zombie và hành trình đi tìm suối thần để trở lại làm người.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Zombie Knight – Chap 6808/04/2016
Zombie Knight – Chap 6708/04/2016
Zombie Knight – Chap 6608/04/2016
Zombie Knight – Chap 6508/04/2016
Zombie Knight – Chap 6408/04/2016
Zombie Knight – Chap 6308/04/2016
Zombie Knight – Chap 6208/04/2016
Zombie Knight – Chap 6108/04/2016
Zombie Knight – Chap 6008/04/2016
Zombie Knight – Chap 5908/04/2016
Zombie Knight – Chap 5808/04/2016
Zombie Knight – Chap 5708/04/2016
Zombie Knight – Chap 5608/04/2016
Zombie Knight – Chap 5508/04/2016
Zombie Knight – Chap 5408/04/2016
Zombie Knight – Chap 5308/04/2016
Zombie Knight – Chap 5208/04/2016
Zombie Knight – Chap 5108/04/2016
Zombie Knight – Chap 5008/04/2016
Zombie Knight – Chap 4908/04/2016
Zombie Knight – Chap 4808/04/2016
Zombie Knight – Chap 4708/04/2016
Zombie Knight – Chap 4608/04/2016
Zombie Knight – Chap 4508/04/2016
Zombie Knight – Chap 4408/04/2016
Zombie Knight – Chap 4308/04/2016
Zombie Knight – Chap 4208/04/2016
Zombie Knight – Chap 4108/04/2016
Zombie Knight – Chap 4008/04/2016
Zombie Knight – Chap 3908/04/2016
Zombie Knight – Chap 3808/04/2016
Zombie Knight – Chap 3708/04/2016
Zombie Knight – Chap 3608/04/2016
Zombie Knight – Chap 3508/04/2016
Zombie Knight – Chap 3408/04/2016
Zombie Knight – Chap 3308/04/2016
Zombie Knight – Chap 3208/04/2016
Zombie Knight – Chap 3108/04/2016
Zombie Knight – Chap 3008/04/2016
Zombie Knight – Chap 2908/04/2016
Zombie Knight – Chap 2808/04/2016
Zombie Knight – Chap 2708/04/2016
Zombie Knight – Chap 2608/04/2016
Zombie Knight – Chap 2508/04/2016
Zombie Knight – Chap 2408/04/2016
Zombie Knight – Chap 2308/04/2016
Zombie Knight – Chap 2208/04/2016
Zombie Knight – Chap 2108/04/2016
Zombie Knight – Chap 2008/04/2016
Zombie Knight – Chap 1908/04/2016
Zombie Knight – Chap 1808/04/2016
Zombie Knight – Chap 1708/04/2016
Zombie Knight – Chap 1608/04/2016
Zombie Knight – Chap 1508/04/2016
Zombie Knight – Chap 1408/04/2016
Zombie Knight – Chap 1308/04/2016
Zombie Knight – Chap 1208/04/2016
Zombie Knight – Chap 1108/04/2016
Zombie Knight – Chap 1008/04/2016
Zombie Knight – Chap 908/04/2016
Zombie Knight – Chap 808/04/2016
Zombie Knight – Chap 708/04/2016
Zombie Knight – Chap 608/04/2016
Zombie Knight – Chap 508/04/2016
Zombie Knight – Chap 408/04/2016
Zombie Knight – Chap 308/04/2016
Zombie Knight – Chap 208/04/2016
Zombie Knight – Chap 108/04/2016

Bình luận