Trò Chơi Thế Thân

Trò Chơi Thế Thân

Tên khác: Không có
Tác giả: Misha
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 12/05/2016

 
 

“Có thể dùng nắm đấm giải quyết chuyện gì, thì còn lâu mới cần lũ cảnh sát.”

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận