#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Phong Thần Ký

Phong Thần Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Trịnh Kiến Hoà - Đặng Chí Huy
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 26/05/2014

Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ “Thần” đến thời đại của Trụ Vương – một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của “Thần” tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến “Phong Thần” bắt đầu nỗi dậy

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Phong Thần Ký – Chap 18227/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 18127/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 18027/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17927/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17827/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17727/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17627/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17527/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17427/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17327/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17227/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17127/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 17027/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16927/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16827/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16727/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16627/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16527/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16427/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16327/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16227/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16127/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 16027/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15927/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15827/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15727/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15627/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15527/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15427/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15327/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15227/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15127/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 15027/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14927/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14827/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14727/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14627/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14527/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14427/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 14026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 13026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 12026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 11026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 10026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 9026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 8026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 7026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 6026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 5026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 4026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 3026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 2026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 1026/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 926/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 826/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 726/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 626/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 526/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 426/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 326/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 226/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 126/05/2014
Phong Thần Ký – Chap 026/05/2014

Bình luận