Hỏa Vân Tà Thần 2

Hỏa Vân Tà Thần 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang, Hồ Thiệu Quyền
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 27/05/2014

 
 

Phần này nối tiếp ngoại truyện sau khi Hỏa Vân Tà Thần đấu với Long Hổ Môn mất tích, thì ra vẫn chưa chết mà âm thầm luyện võ công. Đông Phương Vô Địch muốn tiến Trung Hoa, nhưng bị Thiếu Lâm ngăn chặn, nên đến Nhật Bản bắt Lão Tà Thần vì giết cao tăng Thiếu Lâm đời trước. Hỏa Vân Tà Thần tương cứu,nhưng cha con ngăn cách, sinh mệnh sắp tuyệt, nhớ lại mình còn một con côi. Hỏa Vân Tà Thần chỉ mơ ước chấn hưng La Sát Giáo, sau nhờ mặt nạ Vô Gián đột phá võ công, đấu với Thập Dương Đông Phương Vô Địch. Chiến quả ra sao? Tà Thần có gặp được vợ con mình?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 10027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9127/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 9027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8127/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 8027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7127/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 7027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6127/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 6027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5127/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 5027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4127/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 4027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3127/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 3027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2127/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 2027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1127/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 1027/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 927/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 827/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 727/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 627/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 527/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 427/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 327/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 227/05/2014
Hỏa Vân Tà Thần 2 – Chap 127/05/2014

Bình luận