Diêm Đế

Diêm Đế

Tên khác: King of Hell
Tác giả: Ra In Soo – Kim Jae Hwan
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 08/08/2014

 
 

Ma Đế – sứ giả của Diêm La Đại Vương (nói ngắn gọn là Diêm Vương) là một tay kiếm cừ khôi, xuất chúng vào 300 năm trước. Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ. Nhưng nay, sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa và Diêm vương đã ra lệnh cho tên “lông bông” âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này. Cùng với 2 người bạn đồng hành của mình, Ma đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến chính tà được chăng?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Diêm Đế – Chap 18308/08/2014
Diêm Đế – Chap 18208/08/2014
Diêm Đế – Chap 18108/08/2014
Diêm Đế – Chap 18008/08/2014
Diêm Đế – Chap 17908/08/2014
Diêm Đế – Chap 17808/08/2014
Diêm Đế – Chap 17708/08/2014
Diêm Đế – Chap 17608/08/2014
Diêm Đế – Chap 17508/08/2014
Diêm Đế – Chap 17408/08/2014
Diêm Đế – Chap 17308/08/2014
Diêm Đế – Chap 17208/08/2014
Diêm Đế – Chap 17108/08/2014
Diêm Đế – Chap 17008/08/2014
Diêm Đế – Chap 16908/08/2014
Diêm Đế – Chap 16808/08/2014
Diêm Đế – Chap 16708/08/2014
Diêm Đế – Chap 16608/08/2014
Diêm Đế – Chap 16508/08/2014
Diêm Đế – Chap 16408/08/2014
Diêm Đế – Chap 16308/08/2014
Diêm Đế – Chap 16208/08/2014
Diêm Đế – Chap 16108/08/2014
Diêm Đế – Chap 16008/08/2014
Diêm Đế – Chap 15908/08/2014
Diêm Đế – Chap 15808/08/2014
Diêm Đế – Chap 15708/08/2014
Diêm Đế – Chap 15608/08/2014
Diêm Đế – Chap 15508/08/2014
Diêm Đế – Chap 15408/08/2014
Diêm Đế – Chap 15308/08/2014
Diêm Đế – Chap 15208/08/2014
Diêm Đế – Chap 15108/08/2014
Diêm Đế – Chap 15008/08/2014
Diêm Đế – Chap 14908/08/2014
Diêm Đế – Chap 14808/08/2014
Diêm Đế – Chap 14708/08/2014
Diêm Đế – Chap 14608/08/2014
Diêm Đế – Chap 14508/08/2014
Diêm Đế – Chap 14408/08/2014
Diêm Đế – Chap 14308/08/2014
Diêm Đế – Chap 14208/08/2014
Diêm Đế – Chap 14108/08/2014
Diêm Đế – Chap 14008/08/2014
Diêm Đế – Chap 13908/08/2014
Diêm Đế – Chap 13808/08/2014
Diêm Đế – Chap 13708/08/2014
Diêm Đế – Chap 13608/08/2014
Diêm Đế – Chap 13508/08/2014
Diêm Đế – Chap 13408/08/2014
Diêm Đế – Chap 13308/08/2014
Diêm Đế – Chap 13208/08/2014
Diêm Đế – Chap 13108/08/2014
Diêm Đế – Chap 13008/08/2014
Diêm Đế – Chap 12908/08/2014
Diêm Đế – Chap 12808/08/2014
Diêm Đế – Chap 12708/08/2014
Diêm Đế – Chap 12608/08/2014
Diêm Đế – Chap 12508/08/2014
Diêm Đế – Chap 12408/08/2014
Diêm Đế – Chap 12308/08/2014
Diêm Đế – Chap 12208/08/2014
Diêm Đế – Chap 12108/08/2014
Diêm Đế – Chap 12008/08/2014
Diêm Đế – Chap 11908/08/2014
Diêm Đế – Chap 11808/08/2014
Diêm Đế – Chap 11708/08/2014
Diêm Đế – Chap 11608/08/2014
Diêm Đế – Chap 11508/08/2014
Diêm Đế – Chap 11408/08/2014
Diêm Đế – Chap 11308/08/2014
Diêm Đế – Chap 11208/08/2014
Diêm Đế – Chap 11108/08/2014
Diêm Đế – Chap 11008/08/2014
Diêm Đế – Chap 10908/08/2014
Diêm Đế – Chap 10808/08/2014
Diêm Đế – Chap 10708/08/2014
Diêm Đế – Chap 10608/08/2014
Diêm Đế – Chap 10508/08/2014
Diêm Đế – Chap 10408/08/2014
Diêm Đế – Chap 10308/08/2014
Diêm Đế – Chap 10208/08/2014
Diêm Đế – Chap 10108/08/2014
Diêm Đế – Chap 10008/08/2014
Diêm Đế – Chap 9908/08/2014
Diêm Đế – Chap 9808/08/2014
Diêm Đế – Chap 9708/08/2014
Diêm Đế – Chap 9608/08/2014
Diêm Đế – Chap 9508/08/2014
Diêm Đế – Chap 9408/08/2014
Diêm Đế – Chap 9308/08/2014
Diêm Đế – Chap 9208/08/2014
Diêm Đế – Chap 9108/08/2014
Diêm Đế – Chap 9008/08/2014
Diêm Đế – Chap 8908/08/2014
Diêm Đế – Chap 8808/08/2014
Diêm Đế – Chap 8708/08/2014
Diêm Đế – Chap 8608/08/2014
Diêm Đế – Chap 8508/08/2014
Diêm Đế – Chap 8408/08/2014
Diêm Đế – Chap 8308/08/2014
Diêm Đế – Chap 8208/08/2014
Diêm Đế – Chap 8108/08/2014
Diêm Đế – Chap 8008/08/2014
Diêm Đế – Chap 7908/08/2014
Diêm Đế – Chap 7808/08/2014
Diêm Đế – Chap 7708/08/2014
Diêm Đế – Chap 7608/08/2014
Diêm Đế – Chap 7508/08/2014
Diêm Đế – Chap 7408/08/2014
Diêm Đế – Chap 7308/08/2014
Diêm Đế – Chap 7208/08/2014
Diêm Đế – Chap 7108/08/2014
Diêm Đế – Chap 7008/08/2014
Diêm Đế – Chap 6908/08/2014
Diêm Đế – Chap 6808/08/2014
Diêm Đế – Chap 6708/08/2014
Diêm Đế – Chap 6608/08/2014
Diêm Đế – Chap 6508/08/2014
Diêm Đế – Chap 6408/08/2014
Diêm Đế – Chap 6308/08/2014
Diêm Đế – Chap 6208/08/2014
Diêm Đế – Chap 6108/08/2014
Diêm Đế – Chap 6008/08/2014
Diêm Đế – Chap 5908/08/2014
Diêm Đế – Chap 5808/08/2014
Diêm Đế – Chap 5708/08/2014
Diêm Đế – Chap 5608/08/2014
Diêm Đế – Chap 5508/08/2014
Diêm Đế – Chap 5408/08/2014
Diêm Đế – Chap 5308/08/2014
Diêm Đế – Chap 5208/08/2014
Diêm Đế – Chap 5108/08/2014
Diêm Đế – Chap 5008/08/2014
Diêm Đế – Chap 4908/08/2014
Diêm Đế – Chap 4808/08/2014
Diêm Đế – Chap 4708/08/2014
Diêm Đế – Chap 4608/08/2014
Diêm Đế – Chap 4508/08/2014
Diêm Đế – Chap 4408/08/2014
Diêm Đế – Chap 4308/08/2014
Diêm Đế – Chap 4208/08/2014
Diêm Đế – Chap 4108/08/2014
Diêm Đế – Chap 4008/08/2014
Diêm Đế – Chap 3908/08/2014
Diêm Đế – Chap 3808/08/2014
Diêm Đế – Chap 3708/08/2014
Diêm Đế – Chap 3608/08/2014
Diêm Đế – Chap 3508/08/2014
Diêm Đế – Chap 3408/08/2014
Diêm Đế – Chap 3308/08/2014
Diêm Đế – Chap 3208/08/2014
Diêm Đế – Chap 3108/08/2014
Diêm Đế – Chap 3008/08/2014
Diêm Đế – Chap 2908/08/2014
Diêm Đế – Chap 2808/08/2014
Diêm Đế – Chap 2708/08/2014
Diêm Đế – Chap 2608/08/2014
Diêm Đế – Chap 2508/08/2014
Diêm Đế – Chap 2408/08/2014
Diêm Đế – Chap 2308/08/2014
Diêm Đế – Chap 2208/08/2014
Diêm Đế – Chap 2108/08/2014
Diêm Đế – Chap 2008/08/2014
Diêm Đế – Chap 1908/08/2014
Diêm Đế – Chap 1808/08/2014
Diêm Đế – Chap 1708/08/2014
Diêm Đế – Chap 1608/08/2014
Diêm Đế – Chap 1508/08/2014
Diêm Đế – Chap 1408/08/2014
Diêm Đế – Chap 1308/08/2014
Diêm Đế – Chap 1208/08/2014
Diêm Đế – Chap 1108/08/2014
Diêm Đế – Chap 1008/08/2014
Diêm Đế – Chap 908/08/2014
Diêm Đế – Chap 808/08/2014
Diêm Đế – Chap 708/08/2014
Diêm Đế – Chap 608/08/2014
Diêm Đế – Chap 508/08/2014
Diêm Đế – Chap 408/08/2014
Diêm Đế – Chap 308/08/2014
Diêm Đế – Chap 208/08/2014
Diêm Đế – Chap 108/08/2014

Bình luận