Beelzebub

Beelzebub

Tên khác: Vua Quỷ
Tác giả: Tamura Ryuuhei
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: MTO
Ngày thêm: 21/02/2014

 
 

Là câu chuyện về “Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất” khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 24022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 23022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 22022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 21022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 20022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 19022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 18022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 17022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 16022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 15022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 14022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 13022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 12022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 11022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 10022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 9022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 8022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Extra Special Story22/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 7022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 6022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 5022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 4022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 3022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 2022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1122/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 1022/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 922/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 822/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 722/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 622/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 522/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 422/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 322/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 222/02/2014
Beelzebub – Vua Quỷ – Chap 121/02/2014

Bình luận