Action Idols - Age of Young Dragons

Action Idols - Age of Young Dragons

Tên khác: Không có
Tác giả: KIM Dong-hoon
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 07/07/2015

 
 

Quánh nhau võ thuật học đường…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận